Artikel 1. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Home isolatie.

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Home isolatie niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Home isolatie is bevestigd;

4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan Home isolatie ter kennis heeft gebracht en Home isolatie als dan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

Artikel 2. AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Home isolatie desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Home isolatie de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd middels een ondertekening of een schriftelijk akkoord daarvan.

2. Home isolatie stelt haar offertes samen op basis van een vaste prijs per vierkante meter (m2) of een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Home isolatie bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);

4. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Home isolatie in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;

6. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Home isolatie zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Home isolatie. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Home isolatie naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Home isolatie gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Home isolatie gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Home isolatie de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Home isolatie en deze algemene voorwaarden;

2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan wordt deze aanvullende opdracht – naast de overeengekomen hoofdsom – in een nieuwe opdrachtbevestiging verwerkt en in rekening gebracht. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Home isolatie bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn van uitvoering komt door de wijziging te vervallen;

Artikel 4. PRIJZEN

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Home isolatie in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Home isolatie gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

Artikel 5. BETALING

1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum mits anders overeengekomen;

2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

3. Alle door Home isolatie gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;

4. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 49,99 inclusief BTW.

5. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);

Artikel 6. ANNULERING

1. In geval van annulering door wederpartij zijn alle door Home isolatie ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Home isolatie ten gevolge van de annulering geleden schade;

2. Annulering van een speciale bestelling is niet mogelijk;

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen (op)leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Home isolatie schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;

2. De genoemde c.q. overeengekomen (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

 • Er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Home isolatie kan worden toegerekend;
 • Vooraf een bouwkundig onderzoek heeft plaatsgevonden;
 • De wederpartij in één of meer verplichtingen tegen Home isolatie tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
 • Wederpartij Home isolatie niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Home isolatie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De wederpartij zorgt ervoor dat Home isolatie tijdig kan beschikken over:

 • De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen (bijvoorbeeld ten aanzien van parkeren) en de voor het werk te verschaffen gegevens, onder andere de ligging van leidingen, rioleringen en dergelijke. Indien er op een werk subsidie van toepassing kan zijn, dient de wederpartij deze tijdig en op een juiste wijze aan te vragen. Home isolatie is op geen enkele wijze aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de wederpartij is geschied;
 • Toegang tot het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De te isoleren oppervlakten dienen goed bereikbaar, droog en stofvrij te zijn. Mocht Home isolatie bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door Home isolatie gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dag deel;
 • Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;
 • Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water, perslucht en andere voor de uitvoering benodigde faciliteiten, waaronder toiletten, schaftmogelijkheden, enzovoort;
 • De door Home isolatie benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;
 • Naden en kieren dienen zowel van binnen als ook van buiten afdoende en tijdig gekit te zijn door de wederpartij, dan wel op rekening van de consument en ten minste veertien dagen voordat Home isolatie met de werkzaamheden gaat aanvangen;

Tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat:

 • Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de werkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 • De aangrenzende buren vooraf door de wederpartij op de hoogte zijn gebracht van de isolatiewerkzaamheden;

2. Home isolatie is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Home isolatie

3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Home isolatie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Home isolatie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Home isolatie zijn verstrekt, heeft Home isolatie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Home isolatie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

5. Eventuele kwaliteit- en kwantiteitscontroles van het geleverde geschieden op een door Home isolatie te bepalen plaats en tijd conform de vooraf overeengekomen normen en criteria. De conform de overeengekomen normen en criteria verrichte kwaliteit- en kwantiteitscontroles zijn bindend;

6. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door Home isolatie als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon incl. winstopslag.

7. Binnen een redelijke termijn na het gereed zijn van het werk dient Home isolatie bij de wederpartij de eindafrekening in, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

8. Home isolatie is gerechtigd een reclamebord, waarop de handelsnaam en de aard van haar bedrijf is vermeld, op of bij de bouwplaats ter plaatse en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden geplaatst te houden, zonder aan de wederpartij daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn;

9. Wederpartij stelt Home isolatie nauwkeurig op de hoogte van de eventuele Gemeentelijke voorwaarden van Bouw- en Woningtoezicht en onderhoudt gedurende de uitvoering van het werk de noodzakelijk contacten met de betreffende inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht, het tijdig voor aanvang der werkzaamheden aangeven van op het te bewerken bouwdeel aanwezige kabels, leidingen of andere kwetsbare zaken;

Artikel 9. GARANTIE/RECLAME

1. Voor alle door Home isolatie geleverde producten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant;

2. Home isolatie garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn;

3. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Home isolatie in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 48 maanden na oplevering. Op reparatie – en/of herstelwerkzaamheden aan een locatie welke in oorsprong niet is uitgevoerd door Home isolatie, wordt geen garantie verleend;

4. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;

5. Wederpartij is verplicht om de uitgevoerde opdracht direct na ontvangst te keuren en te controleren. Indien door de wederpartij wordt geconstateerd dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, dan dient de wederpartij Home isolatie binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Home isolatie. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Home isolatie onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;

6. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Home isolatie in staat is adequaat te reageren. Home isolatie zal wederpartij binnen 15 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;

7. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:

 • Een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
 • Een redelijke termijn waarbinnen Home isolatie de geconstateerde afwijking dient te herstellen;

8. Reclame is niet mogelijk indien:

 • Het opgeleverde werk één of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
 • De schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud zoals gebrekkige ventilatie) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Home isolatie schade is ontstaan als gevolg van gebrekkig metsel en kit werk door derden aangebracht of juist niet aangebracht aan het object als aangegeven in artikel 8.1. f van deze voorwaarden;
 • Er sprake is van constant dreigend overstromingsgevaar zoals aan de oever van wateren en rivieren;- wanneer er sprake is van onvoldoende ventilatie;
 • Wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Home isolatie (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
 • Zonder schriftelijke toestemming van Home isolatie (door derden) reparaties of andere werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

9. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;

10. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

Artikel 10. OPNEMING / OPLEVERING EN GOEDKEURING

1. Opneming / oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Home isolatie en strekt ertoe, te constateren of Home isolatie aan;

2. Wederpartij stelt Home isolatie nauwkeurig op de hoogte van de eventuele Gemeentelijke voorwaarden van Bouw- en Woningtoezicht en onderhoudt gedurende de uitvoering van het werk de noodzakelijk contacten met de betreffende inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht, het tijdig voor aanvang van de werkzaamheden aangeven van op het te bewerken bouwdeel aanwezige kabels, leidingen of andere kwetsbare zaken; zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan;

3. Nadat het werk is opgenomen / opgeleverd, wordt door wederpartij aan Home isolatie binnen vijf dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij het opleveringscertificaat te ondertekenen;

4. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;

5. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan;

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

1. Home isolatie is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: – wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; – er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden; – het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd; – een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd; Home isolatie hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim;

2. Voorts is Home isolatie bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Home isolatie op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Home isolatie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

4. Home isolatie behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen;

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

1. Home isolatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;

2. Home isolatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

3. De aansprakelijkheid van Home isolatie voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Home isolatie in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Home isolatie om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

4. Wederpartij dient Home isolatie altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

5. Home isolatie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

6. De wederpartij vrijwaart Home isolatie tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen;

7. De wederpartij draagt het volledige risico voor schade veroorzaakt door:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
 • Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld;
 • Het niet dan wel niet tijdig aan Home isolatie kenbaar maken van kabels, leidingen en draden;

8. Voor vochtdoorslag, ontstaan na isolatie op grond van aanwezige cementbruggen of andere obstakels in of aan het te isoleren object is Home isolatie op geen enkele wijze aansprakelijk, indien deze vochtbruggen al voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden bekend konden zijn en niet aan Home isolatie zijn aangegeven. De wederpartij garandeert aan Home isolatie de afwezigheid van dergelijke obstakels in spouwmuren;

9. Aansprakelijkheid van Home isolatie voor herstel of vervanging van zaken die zich bevinden buiten het grondgebied van de Nederlandse Staat blijft beperkt tot het bedrag dat Home isolatie voor herstel of vervanging in Nederland zou hebben moeten betalen, tenzij het bedrag voor herstel of vervanging in een andere (niet) EU lidstaat lager is;

Artikel 13. OVERMACHT

1. Ingeval van overmacht is Home isolatie gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn;

2. Onder “overmacht” aan de zijde van Home isolatie wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Home isolatie tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Home isolatie, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.

3. Home isolatie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Home isolatie.

Artikel 14. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

1. Home isolatie ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;

2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3. Home isolatie bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien de gegevens van de wederpartij gedurende 18 maanden niet worden gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;

4. Home isolatie verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Home isolatie wettelijk verplicht is te bewaren. Home isolatie is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Home isolatie wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Home isolatie is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

 • Het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
 • Het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet[1]substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Home isolatie mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

1. De vestigingsplaats van Home isolatie is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Home isolatie moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Home isolatie is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Home isolatie gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.